ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต (ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก) โดย นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิบัติรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ตามเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกวียนหัก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.            นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2565 ของคณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกวียนหัก ในประเด็นดังนี้            1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน            2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ            3.เพื่อนำเสนอนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน            4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต            5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ            6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้ายคุณธรรมและความโปร่งใส            ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก คาดหวังว่าจะช่วยยกระดับให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
    การจัดทำประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกวียนหัก
ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

 
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download