ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร 039-493194 ยินดีให้บริการทุกท่านครับ  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

ด้านการเมือง  การบริหาร

     1  จำนวนบุคลากร

                    1) ฝ่ายการเมือง

-  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก  12  คน

-  คณะผู้บริหาร  2  คน  ประกอบด้วย

1)  นายวิชัย        สังวาลย์                       นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

2)  นายสุรพงษ์   โพธิพงษ์                    รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

3)  นายมานพ      แนวกิจ                       รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

                   2)  ฝ่ายพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

                         -  พนักงานเทศบาล                                       จำนวน  17  คน

                           -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                           จำนวน     10 คน

                           -  พนักงานจ้างทั่วไป                                   จำนวน     10  คน

     2  การบริหารงานที่ประชาชนมีส่วนร่วม

 1)   การสร้างความโปร่งใส  เทศบาลดำเนินการดังนี้

-  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน

-  ให้ประชาคมเข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับงาน

-  ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงการตรวจสอบงานต่างๆ

       2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  ให้ประชาชนมีบทบาทในกิจการของเทศบาล

-  จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา

-  ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของเทศบาล

3)  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน

-  จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเข้ารับการอบรม

-  จัดการศึกษาดูงาน

     3.  รายได้ของเทศบาล

                ประจำปีงบประมาณ  2553  14,605,000.-  บาท  แยกเป็น

                รายได้                                                       8,705,600.-  บาท

                เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                           5,900,000.-  บาท

 

 


 
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.30.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 523,509

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563
 
เทศบาลตำบลเกวียนหัก
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.