ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เครือข่ายของเรา

เว็บไซต์บริการ

สถานการณ์ COVID-19

สายตรงนายก

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

                การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกวียนหัก  ได้นำแนวคิดจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ มาเป็นข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วย

                (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  มี  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

                                2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ

                                ประเทศ

                                3.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

                                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง

                                     ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

                                5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

                (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  (ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด) 

                       มี  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                                1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นปัจจัยพื้นฐาน

                                2.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

                (3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี  มี  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

                                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ

                                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

                                4.  ยุทธศาสตร์การขยายการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน

                                5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                6.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                7.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  มี  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

                                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน

                                3.  ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณภาพ

                                4.  ยุทธศาสตร์การปกครองและการบริหารจัดการ

                ( 5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปีของเทศบาลตำบลเกวียนหัก  ตามแผนพัฒนาสามปี

มี   6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

1.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

2.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน

                4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครอง  และการบริหารจัดการที่ดี

5.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

              แนวทางการพัฒนา

1.               ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการศึกษา  สนับสนุนการกีฬา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.               ประชาชนมีแหล่งน้ำสาธารณะ  และแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ  เพื่อการอุปโภค - บริโภค  และการเกษตร

3.               สร้างอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  ส่งเสริมการลดปริมาณการใช้พลังงาน  และสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล  เพื่อให้ประชาชน    มีรายได้

4.               ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน

5.               ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  พัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา

6.               ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน  รักษาระบบนิเวศ  และการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ      และการร่วมกันรักษาความสะอาดของชุมชน  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้เกิดสภาพ แวดล้อมที่ดี

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.228.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 742,504

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 เมษายน 2564
   
 
เทศบาลตำบลเกวียหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.